סל:

מוצר(ים) - 0.00 ₪
עגלת הקניות שלך ריקה עדיין

0

ברוכים הבאים לאתר המכירות most-wanted.co.il (להלן: "האתר").

1.   אתר most-wanted.co.il, משמש כחנות מקוונת לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

2.   האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

3. יש לקרא בעיון ובקפידה את תנאי השימוש להלן, וזאת לפני השימוש באתר ו/או ביצוע רכישה. בעצם כניסתכם ו/או שימושכם ו/או רכישתכם באתר הנכם מסכימים ומאשרים בזאת את תחולתם של תנאי שימוש אלה עליכם. אם אתם לא מסכימים לאמור בתנאי השימוש הנכם מתבקשים בזאת שלא לעשות שימוש באתר.

כללי

1. most-wanted.co.il מאפשרת רכישת מוצרים ו/או שירותים בצורה קלה ונוחה, 24 שעות ביממה, עד גמר המלאי.

2. עבור כל מוצר ו/או שרות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל את המוצר ו/או השרות המוצע למכירה, ואת מחיר המכירה (להלן "דף המכירה").

3. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי התקנון ותנאי ההשתתפות שלהלן.

4. most-wanted.co.il  שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה.

לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לשרות הלקוחות של most-wanted.co.il . פרטי הקשר מופיעים בעמודה "צור קשר" בתחתית דף הכניסה לאתר.

המכירות והזכות להשתתפות בהן

רשאי להשתתף במכירות המבוצעות באתר כל בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל, שבבעלותם כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי, וזאת בקניה קמעונאית בלבד. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מספר זהות, כתובת, מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי אישיים. חובה על המשתמש שתהיה לו בעלות על תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

במידה והמזמין קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל אישור האפוטרופוס.
תנאי מוקדם לאישור עסקת הרכישה הוא אישורה על ידי חברת כרטיסי האשראי. המוצר ו/או השרות יסופק למזמין רק לאחר קבלת אישור זה ובהתאם ליתר הוראות התקנון.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר באמצעות דוא"ל עם מוקד שרות הלקוחות של most-wanted.co.il  לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 5 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה  most-wanted.co.ilזכאית לבטל את ההזמנה.

במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של  most-wanted.co.ilבתוך 3 ימים ממועד הפניה, ,תהיה most-wanted.co.il זכאית לבטל את ההזמנה.

most-wanted.co.il שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק ו/או למנוע באופן מיידי את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של משתמשים, שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, ו/או באם תחליט most-wanted.co.il כי המשתמש בצע שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר ו/או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר ו/או שהפרו את אמנת הפרטיות ו/או כל דין, חוק, תקנה ו/או הוראה אחרת.

שמירה על פרטיות הלקוחות - אמנת הפרטיות

מוסט וונטד ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמורככל האפשר על סודיות המידעפרטיו האישיים של המשתמש (שםדואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של מוצצים אשר אחת ממטרותיו היא דיוור ישירלהסרה ממאגר המידעיש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של מוצצים במייל :   design@most-wanted.co.il  או בטלפון: 09-7416661.

מובהר כי על מנת להגן על סודיות המידע פועלת מוסט וונטד באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer)  המשמש להצפנת נתונים מרגע הקלדתם על ידי הלקוח ועד להעברתם למערכת אתר מוסט וונטדויודגשפרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים במערכות מוסט וונטד מאחר ומוסט וונטד נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראימובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונתאין באפשרותה של מוסט וונטד להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כןאם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמורבידי מוסט וונטד ו/או להשתמש בו לרעהלא תהיה למשתמש כל טענהתביעה או דרישה כלפי מוסט וונטדכמו כןבמקרים הנובעים מכוח עליוןמוסט וונטד לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהואעקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמואם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

לתשומת לב המשתמשבמעמד הרכישה הראשונה באתר יתבקש המשתמש לבחור במקום המיועד לכך האם הינו מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת מידע תכני באמצעות הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S). אם המשתמש אינו מעוניין לקבל מידע תכני ו/או הודעות על מבצעים והנחות ממוצציםהוא יוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמורוכן יוכל להסיר בכל עת את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר לרבות במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות S.M.S) שיקבל ממוסט וונטד.

השימוש במידע נעשה על פי דין ונועד לצרכי ניהול ותפעול האתר ומתן השירותים ללקוחות ובכלל זהשיפור חווית המשתמששיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתרשינוי וביטול שירותים ותכנים קיימים,התאמת תכנים ושירותים ללקוחות וטעמםלמטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירותלמטרת פניה לנרשמת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי ו/או אחר בכל אמצעי תקשורת(לרבות ב-SMS ודוא"ל), לרבות באמצעות טכנולוגיית "עוגיה" (Cookies) לצרכי עידוד נאמנותניתוח ומחקר סטטיסטיעריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי ו/או לצרכים פנימייםכגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכד'. מובהר כי המידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישייםפרט למספר כרטיס האשראיככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירותים ו/או תפעול האתר ו/או מועדון הלקוחות ו/או לניהולו התקין של האתר (כגון על ידי העברת מידע לעובדי החברה ו/או לספקי האתר), והכל בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.

מוסט וונטד תוכל למסור פרטים כאמור גם לצרכים אחרים ככל שתידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או לפי דין ו/או על פי בקשה מגורם משפטי מוסמך ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך הגנה על ביטחון ושימוש הלקוחות באתר ו/או אם תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר וככל שהמידע יועבר לאותו גוף שיקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות בחברה ו/או אם תעלה טענה ו/או יתעורר חשד אצל החברה כי הנרשמת לאתר ביצעה מעשה ו/או מחדל הפוגע ו/או עלול לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים ו/או חשד כי המשתמשת ביצעה שימוש שיש בו משום לאפשרלסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה בלתי חוקי ו/או חשוד כמעשה בלתי חוקי ו/או שימוש שיש בו משום הפרת תנאי מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם החברה.

רישום הפרטים באתר ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה של הנרשמת לכך שמידע אודות פרטיה וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטיה יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה ו/או מי מטעמהוכי ייעשה במידע זה שימוש כדיןמשתמש רשאי לדרוש מהחברה בכתבכי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידעהמשתמש מוסר את פרטיו מרצונו החופשיידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע אודותיוהאחריות בגין נכונות הפרטים ועדכונם הינה על המשתמש בלבד.

המוצרים ו/או השירותים באתר

most-wanted.co.il מציעה לרכישה באתר מוצרים ו/או שירותים בדגמים שונים, סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.    most-wanted.co.il שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, ובכל עת, להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.  המוצרים ו/או השירותים מוצעים למכירה עד לגמר המלאי.  most-wanted.co.il שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לספק מוצר ו/או שירות מסוים, במידה והמוצר ו/או השירות אזל במלאי האתר. אם לאחר ביצוע הזמנה התגלה כי המוצר ו/או השירות אזל מהמלאי, רשאית  לבטל את ההזמנה או להציע מוצר ו/או שירות חלופי שווה ערך. בוטלה ההזמנה כאמור  most-wanted.co.il ו/או מי מטעם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

המוצרים ו/או השירותים המשתתפים באתר זה ומחיריהם, יהיו בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד.

התצלומים ו/או הסרטונים המופיעים בדף המכירה מיועדים להמחשה בלבד. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה יגברו המילים הכתובות בדף המכירה על התיאור הנשקף מהתצלומים ו/או הסרטונים

בכל מקרה שבו, מחמת טעות שבתום לב, הפרטים המתוארים בדף המכירה ו/או השרות אינם תואמים את המוצר ו/או השרות שלשם מכירתו פורסם דף המכירה, תינתן אפשרות למזמין לבחור בין קבלת המוצר ו/או השירות הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין קבלת כל הסכומים שנגבו ממנו על חשבון המוצר ו/או השירות, וזו תהא תרופתו היחידה.

בכל דף מכירה באתר מופיעים המפרט ותיאור המוצר ו/או השירות, כפי שנמסרו על ידי המשווקים. משווקי המוצרים ו/או השירותים נוטלים על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי כל דין ובפרט על פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן, לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר, ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות למוצרים ו/או השירותים (במידה וחלה על המוצר ו/או השירות חובה חוקית לשאת תעודת אחריות).

המכירה

במסגרת ביצוע פעולת הרכישה באתר, יהיה על מבצע הפעולה למלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים. מסירת הפרטים הינה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה באתר. אולם אינה מחויבת על פי חוק.

מיד לאחר ביצוע הפעולה יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה.

חשוב להבהיר, הרשמה ל- most-wanted.co.il מהווה אישור מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות most-wanted.co.il , אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של most-wanted.co.il .

יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את most-wanted.co.il .

הרישום שנרשם במחשבי most-wanted.co.il יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

האתר מציע למכירה פריטים ללקוחות בודדים. עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות לקיים גם מכירות קבוצתיות.

מכירה קבוצתית פירושה מכירה בה מוצע לקבוצת משתתפים אחת מוצר ו/או שרות במחיר אחיד, וזאת בתנאי שהקבוצה תכלול מספר מינימאלי של קונים המעוניינים לרוכשו והכול כפי שיצוין בדף המכירה. ההצעה לרכישת המוצר ו/או השרות תהיה בתוקף לזמן מוגדר, החל מהמועד המצוין בדף המכירה ותסתיים במועד הנקוב, או לפניובמקרה בו התקבלו הזמנות לכל הכמות המוצעת.

היה ובמועד הסגירה הנקוב לא כללה הקבוצה את המספר המינימאלי של קונים, תהא most-wanted.co.il, רשאית לבטל את המכירה והקונים לא יחויבו בתשלום.

על אף האמור לעיל, תהא most-wanted.co.il  רשאית, אך לא חייבת, להאריך את מועד הסגירה, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי. לחילופין תהאmost-wanted.co.il  רשאית למכור את המוצר לקונים אשר השתתפו במכירה, וזאת על אף העובדה שבמועד הסגירה לא כללה הקבוצה מספר מינימאלי של קונים.

בכל מכירה, תשתכלל עסקת הקנייה רק לאחר ש-most-wanted.co.il  תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין most-wanted.co.il

ביטול רכישה על-ידי המזמין לפני משלוח המוצר

מזמין רשאי לבטל רכישת מוצר, לפני העברת הנכס לידי חברת השילוח, על ידי משלוח הודעה בדוא"ל  באמצעות עמוד שירות לקוחות שבאתר, וזאת ללא חיוב כלשהו.

במידה וכרטיס האשראי חויב, אך טרם הועבר הנכס לידי חברת השילוח, יוכל המזמין לבטל את רכישת המוצר על ידי משלוח הודעה בדוא"ל באמצעות עמוד שרות לקוחות שבאתר, במקרה כזה יוחזר למזמין מלוא כספו באמצעות חברת כרטיסי האשראי.

ביטול רכישה על-ידי המזמין לאחר משלוח המוצר

הלקוח מחויב לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה שהמוצר סופק כאשר הוא פגום או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל תוך מתן הודעה בדוא"ל, ובמקרה כזה לא יחויב הלקוח בגין דמי ביטול כלשהם. על הלקוח להעמיד את המוצר לרשות most-wanted.co.il במקום שבו נמסר לו המוצר ולאפשר את איסוף המוצר השגוי או הפגום באמצעות שליח מטעם most-wanted.co.il . במקרה כזה מתחייבת most-wanted.co.il להחזיר למזמין את מלוא כספו באמצעות חברת כרטיסי האשראי.

בכל מקרה אחר רשאי הלקוח, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, לבטל את העסקה וזאת תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, תוך חיוב הלקוח בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחירו הכולל של המוצר או בסך 100 ₪, הנמוך מבין השניים.

על הלקוח להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול ו/או שימוש מכל מין וסוג שהוא ל  most-wanted.co.il, על חשבונו  ובלבד שהרוכש ביטל את העסקה אל מול חברת האשראי ושלח ל- most-wanted.co.il הצהרה חתומה על ידו, הכוללת את פרוט כל התשלומים שהוציא.

על אף האמור לעיל לא ניתן לבטל את רכישת המוצרים הבאים:

1.   מוצרים פסידים.

2.  מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק, או לשכפול, שהמזמין פתח את אריזתם המקורית.

מובהר בזאת כי מבצע הפעולה יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה או החוזה נשלח מהחנות לחברת השילוח.

יודגש כי לא יהא בכל האמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה שלmost-wanted.co.il  לתבוע כל נזק שייגרם לה בגין ביטול כאמור בשל העובדה שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

ביטול הרכישה על-ידי  האתר

בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה  most-wanted.co.il רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המזמין, ובלבד שתשלח הודעה בכתב למזמין על ביטול ההזמנה ו/או ההתקשרות, בתוך 10 ימי עבודה ממועד אישור ההזמנה:

1.  במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים בדף המכירה על בסיסה נערכה ההזמנה.

2.  במקרה של העלאה בשיעור המיסים, אגרות, היטלים וכל תשלומי החובה החלים על המוצרים שהוצעו באתר, ואשר נכנסה לתוקפה כדין בתקופה שממועד אישור ההזמנה ועד למועד אספקת המוצר.

3.  במקרה שבו ימנע "כוח עליון" את פעילותו התקינה של האתר. "כוח עליון", לרבות אך לא רק, מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את  most-wanted.co.il, במקרה של אירוע ביטחוני חריג, אירוע טרור (חו"ח), ובכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת  most-wanted.co.il את פעילותו התקינה של האתר או את הספקת המוצרים.

4.  במקרה בו לא עמד המזמין בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם הרכישה לרבות אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין, ו/או בכל מקרה בו מסר המזמין פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים.

ויודגש כי הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים .

5.  אם התברר שהתבצעה ו/או מתבצעת באתר פעילות לא חוקית.

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר: כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לאתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המזמין בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההזמנה.

תנאי תשלום

את מחיר המוצר המצוין בדף המכירה בתוספת דמי משלוח, ניתן לשלם בתשלום אחד, אלא אם יצוין אחרת בגוף דף המכירה.

משלוח ומועדי אספקת המוצר

most-wanted.co.il תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הגשת הצעתך, בתוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

אספקת המוצר, כפי שיפורט בדף המכירה, תהא בימי עבודה הנספרים (ימים א"-ה" בשבוע, לא כולל ימי שבתון, ערבי חג וחגים) מיום קבלת אישור לעסקה מחברת כרטיסי האשראי של המזמין.  most-wanted.co.il מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.

במכירה בתשלומים, רשאית  most-wanted.co.ilלגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון וזאת במידה ויהיו כאלו.

אתר most-wanted.co.il משמש כחנות מקוונת. לפיכך, אין באפשרותו של המזמין ו/או מבצע הפעולה לאסוף את המוצר בכוחות עצמו. כל המוצרים יסופקו אך ורק באמצעות משלוח בלבד, וזאת בהתאם לאופן המשלוח המצוין בדף המכירה, בעת ביצוע ההזמנה.

התקנון של רשות הדואר לישראל [או של כל גוף אחר, באמצעותו תתבצע ההובלה והאספקה של המוצרים] יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מזמין. האספקה תתבצע עד לכתובת המופיעה בהזמנה או לסניף הדואר הקרוב, בהתאם לאופן האספקה המצוין בדף המכירה. ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ"ב , ותתקבל הודעה על כך בכתובת הלקוח.

יובהר שמוצרים מסוימים ניתן לקבל אך ורק באופן של משלוח לכתובת המגורים הפרטית בלבד, ולא לאף כתובת אחרת. וזאת בהתאם למפורסם בדף המכירה.

most-wanted.co.il לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם במזמין, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם המזמין בשעות העבודה המקובלות, עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של  most-wanted.co.il לאספקת המוצר.

מחירי המוצרים כפי שמתפרסם בדף המכירה, אינם כוללים דמי משלוח. על מנת למנוע אי הבנות, חשוב לבדוק את עלות המשלוח וזאת בהתאם לאופן המשלוח, שבאמצעותו יסופק המוצר. 

עקב המצב הביטחוני השורר במדינה, מסרבות חברות ההובלה להוביל מוצרים ליישובים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בסכנת חיים למוביל. במקרה כזה תהא חברת ההובלה רשאית לתאם עם הלקוח את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הצדדים.

חתימת מבצע הפעולה על תעודת המשלוח מהווה אישור מבצע הפעולה להזמנה שביצע ולחיובו באמצעות כרטיס האשראי.

אחריות בגין המוצר

מפרט המוצר נמסר מהיבואן ובאחריותו.

המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל של היצרנים ו/או הספקים ו/או היבואנים ו/או המשווקים של המוצר והכול בהתאם לתעודת האחריות ובהתאם לתקופת האחריות המפורסמת בדף המכירה (במידה וחלה על המוצר ו/או השירות חובה חוקית לשאת תעודת אחריות).  

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי  most-wanted.co.il תהא פטורה בכל אחריות לכל נזק שיגרם, במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם מוצר, לרבות אך לא רק מחמת איכותו, טיבו, והשימוש בו.

המזמין מצהיר בזאת כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך שהאחריות להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר והדורשים התקנה ו/או הרכבה, תחול עליו ועל חשבונו באופן בלעדי, למעט אם נקבע במפורש אחרת ובכתב בתנאי דף המכירה.

בכל מקרה חבות האתר, תחת כל עילה משפטית שהיא, לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר ו/או השירות שהוזמנו ע"י מבצע הפעולה. האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין מוצר ו/או שירות ו/או משתמש באתר.

קניין רוחני

זכויות הקניין הרוחני באתר על כל האלמנטים שבו, כולל אך לא רק, זכויות היוצרים, אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני המסחר, מאגרי המידע, פטנטים, הידע (Know-How), מידע סודי ואיסוף המידע האישי של הגולשים, הינו בבעלותה ו/או בשליטה הבלעדי של  most-wanted.co.il אלא אם צוין באופן מפורש אחרת.

כל סימני המסחר.האייקונים (icons) , הגרפיקה, העיצוב, ההצגה המילולית המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדי של  most-wanted.co.il או בבעלותו של צד ג" אחר. שימוש כלשהו בלתי מורשה באייקונים (icons) , בגרפיקה, בעיצוב, בהצגה המילולית ובסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, ובמיוחד אך לא רק, אסור השימוש בסימני המסחר של most-wanted.co.il ללא אישור והסכמה מראש ובכתב: - כקישורית (HyperLink) - בשם מוצר ו/או בפרסום כלשהם - כסימן מסחרי, או חלק ממנו, של אחר - ו/או כל שימוש אחר על ידי מי שלא קיבל את אישורה של most-wanted.co.il.

זכויות יוצרים

.כל הדפים ו/או התכנים המצויים באתר הם רכושה של most-wanted.co.il. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני, או אחר, כל חלק שהוא מאתר זה או לפרסם בכל דרך אחרת, כל חלק מן הדפים ו/או התכנים ללא הסכמתה המפורשת של most-wanted.co.il , בכתב ומראש.

.האתר והתוכן המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושכם הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתם מסכימים להכפיף את עצמכם לתנאי השימוש ש- most-wanted.co.il תכלול יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר.

פרסומות

most-wanted.co.il אינה אחראית בשום אופן שהוא לפרסומות המופיעות באתר. הופעת פרסומת באתר  most-wanted.co.il אינו מעיד על חסותה של  most-wanted.co.ilו/או אחריותה ו/או התחייבותה על המפרסם, המוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו של הפרסום.

שינויים ותוספות

most-wanted.co.il שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט מוצרים המפורסמים באתר, לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, והכול כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

עדכונים ושינויים

most-wanted.co.il שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה. בכל עת שהיא, רשאית  most-wanted.co.ilלבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה. בשימושכם באתר הינכם מסכימים בזאת להיות כפופים לאמור בתנאי השימוש בכל עת, ועליכם לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בתנאי השימוש.

כללי

השימוש באתר ותכניו נועד לשימוש במדינת ישראל בלבד.most-wanted.co.il   אינה מתחייבת כי השימוש באתר ו/או בתכניו ראויים ו/או מותרים במדינות וטריטוריות אחרות.

סמכות שיפוט

השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בתל אביב- יפו, ישראל.

התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 10.02.19 וניתן לשינוי בכל עת ע"י most-wanted.co.il, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

קנייה מהנה.